Pravidla

Pořadatelem soutěže AI AWARDS (dále jen „soutěž“) jsou prg.ai, Brno.AI a agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

1.] Cílem soutěže je prostřednictvím výběru a následné publicity vítězů jednotlivých kategorií zvyšovat obecné povědomí o umělé inteligenci (dále jen „AI“), upozornit na výjimečné úspěchy na poli výzkumu, vývoje a implementace AI a zviditelnit výjimečný přínos České republice.

2.] Soutěž je vyhlašována v kategoriích: AI a společenský přínos, AI v podnikání, AI ve vzdělávání, AI ve výzkumu a vývoji, AI ve veřejné správě. Dále mohou být udělena ocenění za vyjímečné počiny. 

3.] Pořadatel soutěže má právo odmítnout nominaci/přihlášku do soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením ze soutěže mohla dané osobě či subjektu vzniknout.

4.] Nominovat na ocenění může kdokoliv, a to prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách soutěže. Je možné nominovat sám sebe. Počet nominací pro jednu osobu nemá vliv na hodnocení.

5.] Vítěz v jedné z kategorií v některém z minulých ročníků soutěže již nemůže být oceněn ve stejné kategorii se stejným obsahem (projektem, nápadem či událostí).

6.] Porota je tvořena pořadateli akce: zástupci prg.ai, Brno.AI a AI HUB (projektu Technologické inkubace agentury CzechInvest) a dalšími odborníky jmenovanými pořadateli. Členství v porotě je čestné. Porota volí ze svého středu nadpoloviční většinou všech členů předsedu, který řídí její schůze. Porota má právo jmenovat poradce a vyžádat si doplňující informace k nominovaným.
Jednání a regulérnost  hlasování je zodpovědností předsedy poroty. Zvláštní zřetel se přitom bere na vyloučení střetu zájmů porotců, kteří jsou v případě možné neobjektivity povinni zdržet se hlasování.

7.] Všichni nominující se svou účastí v soutěži zavazují respektovat její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu soutěže a případně změnit nebo upravit pravidla soutěže nebo ji i zrušit.

8.] Vítězové budou slavnostně vyhlášeni začátkem listopadu 2023.

9.] Vlastní náklady na účast v soutěži či vzniklé během soutěže (přímé či nepřímé) nese nominovaný do soutěže.

10.] Účastník soutěže se zavazuje uvádět ve formulářích a jiných dokumentech vyplňovaných za účelem účasti v soutěži pouze pravdivé a správné údaje. Pořadatel neodpovídá za pravost nebo správnost informací poskytnutých účastníky soutěže nebo nominujícími, ani je není povinen jakýmkoliv způsobem ověřovat. Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s uvedením nesprávných údajů soutěžícím/nominovaným, účastníkem nebo jinou osobou na soutěži zainteresovanou.

11.] Na účast v soutěži nebo na umístění v soutěži není právní nárok. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze či výsledné pořadí v soutěži nebo v některé z jejích kategorií, zúčastní-li se například příslušné soutěže/kategorie nízký počet soutěžících/nominovaných, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout.

12.] Rozhodnutí nebo hodnocení poroty bude ve všech směrech konečné a závazné. Proti rozhodnutí poroty jako celku, jednotlivého člena poroty nebo pořadatele soutěže není možné podat odvolání, či se domáhat jejich změny.

13.] Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže nebo jejich části v nejasných nebo sporných případech upřesnit nebo jinak upravit. Jakákoliv změna nebo úprava pravidel nezakládá nárok soutěžícího/nominovaného, účastníka nebo jiné osoby na náhradu nákladů či škody vynaložených v soutěži nebo v souvislosti se soutěží.

14.] Pořadatel respektuje soukromí každého jednotlivce. Veškeré údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a využívány pouze pro účely soutěže, a to v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů ČR. Pořadatel podniká veškeré kroky, aby zajistil dodržování těchto předpisů.

15.] Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním osobních údajů jako je jméno a příjmení, informací o firmě/projektu/týmu, fotografií a nahrávek pořízených za účelem soutěže v tiskových zprávách, na sociálních sítích, ve sdělovacích prostředcích, na stránkách AI AWARDS, v médiích, v marketingových či reklamních tiskovinách.

16.] Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s převzetím výhry nebo vyhlášením pořadí mohou být pořadatelem nebo třetí osobou pořízeny fotografie, nahrávky, či obrazové záznamy a tyto použity pro prezentaci výsledků soutěže.

17.] Účastí v soutěži nebo registrováním či nominováním každý soutěžící/nominovaný, účastník, nominující či jiná osoba potvrzuje, že s pravidly soutěže souhlasí.

Máte zájem zorganizovat akci, která se stane součástí Dnů AI? Vyplňte tento dotazník.

Pokud chcete akci podpořit, kontaktujte nás

Program

Připravujeme

Regionální

organizátoři

2020INC logo Ephicient logo

Generální sponzor

Ephicient logo

Sponzoři

Ephicient logo 2020INC logo

Organizátoři

Brno AI Logo PrgAI Logo

ve spolupráci s

Logo Technologická inkubace

Regionální organizátoři

Logo MSIC
Logo BIC

Generální sponzor

Logo QMiners

Mediální partner

Logo Hospodárske Noviny