free bootstrap templates

Pravidla AI Awards 2019

Pořadatelem soutěže Osobnost roku AI (dále jen „soutěž“) je společnost Economia, a.s. se sídlem Pernerova 47, 186 00, Praha 8. Iniciátorem projektu je Petr Šrámek.

1.) Cílem soutěže je formou soutěže a následné publicity vítězů individuálních i firemních kategorií zvyšovat obecné povědomí o technologiích umělé inteligence (dále jen „AI“) a zajistit publicitu konkrétních vítězů i finalistů jednotlivých kategorií v médiích pořadatele. 

2.) Soutěž je vyhlašována pro individuální osoby v kategoriích: Osobnost roku AI, Speciální cena za zviditelnění ČR ve světě AI a Student roku AI. Pro kolektivní subjekty v týmových kategoriích: AI startup roku, AI firma roku, AI projekt roku, AI nápad roku a AI událost roku. 

3.) Z nominací/přihlášek budou vyloučeny osobnosti z řad pořadatele a iniciátora soutěže. 

4.) Pořadatel soutěže má právo odmítnout nominaci/přihlášku do soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením ze soutěže mohla dané osobě či subjektu vzniknout. 

5.) Individuální kategorie jsou nominovány veřejně, přičemž porota pro každou z nich vybírá v prvním kole tři finalisty. Firemní kategorie jsou vázány na přihlášky konkrétních subjektů, které se do kolektivních kategorií přihlašují. Porota i zde pro každou kategorii v prvním kole vybírá tři finalisty. 

6.) V kolektivních kategoriích může každý subjekt provést přihlášku ve více kategoriích. 

7.) Pokud byl subjekt vítězem kolektivní kategorie v některém z minulých ročníků soutěže, nemůže se již ucházet o vítězství ve stejné kategorii se stejným obsahem (projektem, nápadem či událostí). 

8.) Pokud byla osobnost vítězem individuální kategorie v některém z minulých ročníků soutěže, nemůže se již ucházet o vítězství ve stejné kategorii individuálních ocenění. 

9.) Členové poroty provádí první kolo hodnocení individuálně, v průběhu měsíce února 2020. Každý člen odborné poroty nominuje 3 finalisty. Po sečtení hlasů porotců jsou zveřejněni 3 finalisté pro každou kategorii, kteří získali nejvíce nominací. V případě stejného počtu nominací rozhodne shoda odborné poroty. 

10.) Porota má právo jmenovat další poradce a vyžádat si doplňující informace k nominovaným osobnostem a projektům, včetně referencí, prezentace či demonstrace řešení. 

11.) Finální hlasování probíhá tajně a probíhá na společném jednání odborné poroty v termínu 24. 2. - 6. 3. 2020. Jednání a regulérnost shody na konečném pořadí je zodpovědností předsedy odborné poroty. Zvláštní zřetel přitom bere na vyloučení střetu zájmů porotců, kteří jsou v případě možné neobjektivity povinni zdržet se hlasování. 

12.) Všichni nominující a přihlašující se svou účastí v soutěži zavazují respektovat její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu soutěže a případně změnit nebo upravit pravidla soutěže nebo ji i zrušit. 

13.) Vítězové budou slavnostně vyhlášeni v březnu 2020. 

14.) Vlastní náklady na účast v soutěži či vzniklé během soutěže (přímé či nepřímé) nese účastník soutěže. 

15.) Účastník soutěže se zavazuje uvádět ve formulářích a jiných dokumentech vyplňovaných za účelem účasti v soutěži pouze pravdivé a správné údaje. Pořadatel neodpovídá za pravost nebo správnost informací poskytnutých účastníky soutěže nebo nominujícími, ani je není povinen jakýmkoliv způsobem ověřovat. Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s uvedením nesprávných údajů soutěžícím, účastníkem nebo jinou osobou na soutěži zainteresovanou. 

16.) Na účast v soutěži nebo na vyhlášení pořadí v soutěži není právní nárok. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze či výsledné pořadí v soutěži nebo v některé z jejich kategorií, zúčastní-li se například příslušné soutěže/kategorie nízký počet soutěžících, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout. 

17.) Rozhodnutí nebo hodnocení pořadatele nebo poroty jako celku nebo jednotlivého člena poroty bude ve všech směrech konečné a závazné. Proti rozhodnutí poroty jako celku nebo jednotlivého člena poroty nebo pořadatele soutěže v rámci této soutěže není možné podat soutěžícím nebo jakoukoliv jinou osobou odvolání, či se domáhat jejich změny. 

18.) Veškeré otázky nebo oblasti těmito pravidly neupravené nebo nejasné případně nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo podmínky soutěže nebo jakoukoli jejich část v nejasných nebo jiných případech bez udání důvodu upřesnit, zrušit, odložit nebo jinak upravit. Jakákoliv změna nebo úprava pravidel nezakládá nárok soutěžícího, účastníka nebo jiné osoby na náhradu nákladů či škody vynaložených v soutěži nebo v souvislosti se soutěží. 

19.) Pořadatel respektuje soukromí každého jednotlivce. Veškeré údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a využívány pouze pro účely soutěže, a to v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů ČR. Pořadatel podniká veškeré kroky, aby zajistil dodržování těchto předpisů. 

20.) Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním jména a příjmení, fotografie nebo fotografií (nebo videonahrávky) a/nebo názvu kolektivu/firmy/týmu jako výherce nebo jako nominanta/přihlášeného (nebo případně jako účastníka soutěže) v tiskových zprávách, ve sdělovacích prostředcích na stránce www.aiawards.cz v marketingových či reklamních tiskovinách, v dokumentech pořadatele nebo pro informační či komerční účely v jakémkoli médiu nebo formátu nebo na stránkách reklamních nebo mediálních partnerů/sponzorů soutěže, a to bez další náhrady nebo oznámení. 

21.) Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s převzetím výhry nebo vyhlášením pořadí mohou být pořadatelem nebo třetí osobou pořízeny podobizny, obrazové snímky či obrazové záznamy a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků pořadatele a pro marketingové nebo jiné obchodní účely pořadatele nebo partnerů. 

22.) Tato soutěž a právní vztahy se řídí českým právem. Účastí v soutěži nebo registrováním či nominováním každý soutěžící, účastník, nominující či jiná osoba potvrzuje, že si přečetl tato pravidla, schvaluje je, porozuměl jim a přistupuje dobrovolně k nim. 


Adresa

Mediální dům Economia
Pernerova 47
180 00 Praha 8

Kontakt

E-mail: events@economia.cz